معلم الاغ شاگرد شیطنت خود را می خورد و می خورد

وقتی فهمیدم زبانم را بیرون آورده و دستم را روی خروسم می بینم که تماشاگر این معلم است که الاغ دانش آموز زیبایش را مکیده است. اجتناب ناپذیر است که هنگامی که شما او را لعنتی می کنید ، میل شدید به خوردن الاغ یک دختر جوان خواهید داشت ، می دانید که به احتمال زیاد بیدمشک او کاملاً تراشیده شده است و طعم آن مانند شکوه مبارک خواهد بود.

من این شیوه “آموزش” دانشجویان دانشگاه را دوست دارم و یکی از حرفهای ناامید کننده من همیشه شیوه معلم بودن بود. نمی دانم این یک شانس است یا بدبختی یکی از دانشجویان خود را لعنتی است ، اما در حالی که شما آن را دریافت می کنید ، به نظرم می رسد که حتی به این فکر نمی کنید.

Related videos